top of page

נתונים סטטיסטיים על טיפולי IVF בישראל 

הנתונים שמוצגים להלן לקוחים מתוך אתר משרד הבריאות -
מספר טיפולי ההפריה החוץ גופית בישראל במגמת עליה מתחילת שנות התשעים, בשנת 2013 מספר הטיפולים ירד באחוז בהשוואה לשנה שעברה, לעומת מגמת עלייה מתמשכת בשני העשורים האחרונים.
תוצאות הטיפולים מצביעות על מגמה יציבה, מרבית מחזורי הטיפול היו עם החזרת עוברים, רבע הסתיימו בהריון וכחמישית הסתיימו בלידת חי.  
בשנת 2013 כארבעה אחוזים מכלל לידות החי בישראל היו לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית בהשוואה לשלושה אחוז לפני כעשור.
המידע מבוסס על דיווח כל היחידות להפריה חוץ גופית IVF בישראל למשרד הבריאות על פעילותן במהלך השנה, הכוללת גם פעילות כתוצאה מהפשרת עוברים. 

 

מספר מחזורי הטיפול בהפריה חוץ גופית  היה 39,174 בשנת 2013- ירידה מ-39,606 בשנה שעברה
ועליה מ-34,538 בשנת 2010. שיעור מחזורי הטיפול היה 20.5 ל- 1,000 נשים בגיל הפריון
(גיל 35-49) בהשוואה ל-21.0 בשנה שעברה, 18.9 בשנת 2010 ו- 11.5 בשנת 2000,
ירידה ב- 2.7% משנה שעברה ועליה ב-8% משנת 2010. 

 

מספר מחזורי הטיפול עם החזרת עוברים -  ירד בשנת 2013 ל-33,447 בהשוואה ל-34,503 נשים
בשנה שעברה ו-29,961 בשנת 2010. השיעור ירד ל-17.5% ל-1000 נשים בהשוואה ל-18.3
בשנה שעברה ו-16.4 בשנת 2010, ירידה ב-4.6% משנה שעברה ועליה ב-7% משנת 2010.
מרבית מחזורי הטיפול היו עם החזרת עוברים, 86%-90 בעשור האחרון. ·

 

מספר ההריונות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית - היה 9,583 בשנת 2013 בהשוואה
ל-9,746 נשים

בשנה שעברה ו-8123 בשנת 2010. שיעור ההיריונות היה 5.0 ל-1000 נשים בגיל פריון

בהשוואה ל- 5.2 בשנה שעברה  ו-4.4% בשנת 2010. כרבע ממחזורי הטיפול היו עם הריון,

אחוז יציב יחסית, בעשור האחרון.

 

מספר לידות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית שהסתיימו בלידת חי - היה ל-6,165 בשנת 2013
בהשוואה ל-6472 בשנת 2012 ולעומת 5612 בשנת 2010. כחמישית ממחזורי הטיפול הסתיימו
בלידת חי, אחוז יציב בעשור האחרון, %15-18 מכלל מחזורי הטיפול ו-17%-20 ממחזורי הטיפול עם החזרת עוברים. כשני שליש מההריונות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית הסתיימו בלידת חי, 64% בשנת 2013. 
 

מספר לידות החי (תינוקות שנולדו חיים) לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית היה -  7,312 בשנת 2013 בהשוואה ל-7,565 בשנה שעברה ו-6,752 בשנת 2010. מספר תינוקות ממוצע בלידה לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית: בממוצע נולדו 1.2 תינוקות חיים בלידה לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית, שיעור יציב בעשור האחרון, 1.2-1.3.

אחוז לידות החי לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית מכלל לידות החי בישראל היה - 4.3% בשנת בשנת 2013, 4.4% בשנת 2012, 4.1% בשנת 2011, 3.3% בשנת 2005, 3.0% בשנת 2001 ו-2.5% בשנת 1997.  
 

למידע נוסף מתוך אתר משרד הבריאות -

למידע על טיפול פסיכולוגי למטופלי פוריות - 

bottom of page